Staże w Myszkowie

Fundacja „Przyjaciel z Sercem” realizując statutowy cel jakim jest : „wspieranie i prowadzenie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych stwarzając ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego (…)”, przygotowała w partnerstwie z Gminą Myszków projekt o nazwie „Staże w Myszkowie”. W ramach projektu 25 uczestników zyska szansę na zdobycie wykształcenia w zawodach: wykończeniowiec wnętrz, elektryk, hydraulik, brukarz i dekarz. Projekt zapewnia sfinansowanie kursów zawodowych, szkoleń a także niezbędnych badań specjalistycznych. Ponadto najlepszym kursantom zostanie umożliwiony udział w płatnych stażach a także praca w nowym zawodzie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 – „Przeciw wykluczeniu i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1- „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.