Razem z Nami

"RAZEM Z NAMI" - ROPS

Projekt realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej woj. śląskiego. W ramach projektu zaplanowano świadczenie wsparcia w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.

Uczestnicy warsztatów w CIS SKRZYDŁA POWIATU mają zdobyć umiejętności zawodowe, podwyższyć je lub przekwalifikować się tak aby zdobyte doświadczenie było efektywnie wykorzystane na lokalnym rynku pracy, biorąc jednocześnie pod uwagę indywidualne zainteresowania oraz predyspozycje fizyczno-psychiczne uczestników projektu.

Dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do projektu zapewniamy:

 • dojazd na warsztaty;
 • odzież roboczą;
 • codziennie jeden ciepły posiłek;
 • opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć;
 • wynagrodzenie w postaci świadczenia integracyjnego w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych;
 • wsparcie specjalistów – instruktorów zawodu, prawnika.
 • zajęcia tematyczne z zakresu mi.in. umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności gospodarowania własnym budżetem czy umiejętności poruszania się po rynku pracy.

ASYSTENT INTEGRACJI

to osoba, która będzie wspierała uczestników z Ukrainy w integrowaniu się w społeczeństwie polskim w codziennych czynnościach tj. pójście do sklepu, kina, na koncert, do urzędu, komunikacji miejskiej oraz poruszaniu się na rynku pracy, aby w przyszłości samodzielnie potrafili pokonywać trudności życiowe na terenie Polski.

TRENER GOSPODAROWANIA BUDŻETEM

to osoba , która będzie wspierała i pomagała uczestnikom z Ukrainy jak poruszać się w Polsce w sferze finansowej. Forma wsparcia to planowanie, gospodarowanie i zarządzanie budżetem domowym, porady praktyczne – rachunki, banki, ubezpieczenia, podatki, oszczędzanie.

ASYSTENT KURSÓW I SZKOLEŃ

to osoba, która będzie wspomagać swoją wiedzą i doświadczeniem w doborze odpowiedniego kursu lub szkolenia, odpowiednio do oczekiwań i predyspozycji uczestnika. Pomoże także w razie trudności w realizacji kursu.

Asystent rodziny - pracownik socjalny

W ramach projektu dla obywateli z Ukrainy utworzone zostały warsztaty zawodowe:

 • WARSZTAT ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Warsztat ma na celu przygotowanie uczestników z Ukrainy do pracy w gabinetach odnowy biologicznej. Warsztat ma za zadanie nauczyć uczestników wykonywania zabiegów kosmetycznych, zapoznać z tematyką masażu relaksacyjnego oraz z urządzeniami, które wykorzystywane są w odnowie biologicznej. Teoretyczne i praktyczne informacje, które otrzymają na pewno będą przydatne nie tylko w przyszłej pracy w Polsce, ale również w codziennym życiu.

 • WARSZTAT FITNESS

Na warsztacie uczestnicy z Ukrainy zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im rozpocząć pracę w Polsce w branży sportowej. Uczestnicy otrzymają wskazówki i informacje na temat pracy fitness zajęć indywidualnych i grupowych, przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności praktyczne do prowadzenia form fitness o charakterze wytrzymałościowym, form wzmacniających, form mieszanych, a także podstawy stretchingu. Program warsztatu oparty jest na solidnej wiedzy oraz wieloletniej praktyce instruktora.

 • WARSZTAT PORZĄDKOWY 

Uczestnicy  poznają zasady i nabędą umiejętności do pracy zawodowej w Polsce m in. w firmach sprzątających, porządkowych- wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym budynków wielkopowierzchniowych, poznają zasady działania takich firm, praw pracownika oraz pomocy przy pracach porządkowych na podwórkach i obejściach, przy segregacji, sortowaniu śmieci.

 • WARSZTAT HANDLOWY

Podczas warsztatu uczestnicy z Ukrainy zdobędą umiejętności i kompetencje związane z tematyką handlową obowiązującą w Polsce. Przede wszystkim odpowiednie podejście do klienta, komunikatywność, umiejętność zaprezentowania towaru w korzystnym świetle i zachęcenia klienta do dokonania zakupu. Uczestnicy zapoznają się z zasadami obsługi komputera, kasy fiskalnej i terminali płatniczych. Przybliżone będą rodzaje podmiotów handlowych występujących w Polsce.

 • WARSZTAT ANIMACJI CZASU WOLNEGO

Uczestnicy z Ukrainy będący na warsztacie przy wsparciu instruktora będą uczyć się jak być animatorem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie opieki i rozrywek. Zapoznają się z metodami wychowawczymi, animacją i organizacją czasu wolnego. Nauczą się dbania o higienę i bezpieczeństwo pracy z dziećmi i młodzieżą. W zorganizowanym programie animacyjnym uczestnicy będą nabywać umiejętności z komunikacji potrzebnych w pracy zawodowej w Polsce znajdą się w nim zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne i specjalne animacje dla dzieci i młodzieży.

 • WARSZTAT ROZBIÓRKOWY

Uczestnicy warsztatu zdobędą odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań rozbiórkowych, przygotowawczych do robót wykończeniowych, remontowych i budowlanych. Dowiedzą się o zasadach, normach, wytycznych w zakresie BHP, dopuszczających do pracy na określonym stanowisku.

Skip to content