INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Fundacja “Przyjaciel z Sercem” w partnerstwie z Gminą Koziegłowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Centrum Integracji Społecznej „Skrzydła Powiatu”.

Celem projektu jest: zdolności do zatrudnienia 160 osób w tym 64 Mężczyzn i 96 Kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszkańców powiatu myszkowskiego, w szczególności Miasta Myszków, poprzez wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w istniejącym Centrum Integracji Społecznej w Myszkowie, a także zapewnienie miejsca opieki dla dzieci uczestników/uczestniczek projektu w okresie 01.01.2019 r. do 31.05.2023 r. Wsparciem w ramach projektu objęte zostanie również otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. 24 dzieci otrzyma wsparcie towarzyszące w ramach Klubu Malucha. Będą to przede wszystkim dzieci do wieku przedszkolnego.

Celem projektu jest również zwiększenie zdolności do zatrudnienia dla 70 osób – Obywateli Ukrainy (65 Kobiet oraz 5 Mężczyzn), zaplanowano wsparcie na 14 miesięcy od 1.04.2022 r. do 31.05.2023 r.

Uczestnikami projektu są obywatele Ukrainy (70 osób), którzy przekroczyli granicę Polski po 24.02.2022 r. Objęcie wsparciem CIS obywateli Ukrainy jest celem organizowania zajęć z integracji społecznej i zawodowej.

Centrum Integracji Społecznej „Skrzydła Powiatu” jest wyodrębnioną jednostką częstochowskiej Fundacji „Przyjaciel z sercem”, powstało dzięki dofinansowaniu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu: 5 955 249,59 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 061 962,15 PLN 

Planowane efekty projektu: 

160 osób zostaje objętych wsparciem w programie i skorzysta z reintegracji społecznej i zawodowej.

60 osób uzyska kwalifikacje po ukończeniu programu a 26 osoby po ukończeniu programu uzyska prace.

Co to jest CIS?     

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, którą może utworzyć organizacja pozarządowa, prezydent miasta, burmistrz lub wójt, jednak osobą decyzyjną w tej sprawie jest Wojewoda. CIS-y tworzone są, aby służyły reintegracji zawodowej i społecznej osobom, które potrzebują pomocy. Działalność CIS-ów obejmuje głównie warsztaty, szkolenia oraz kursy przygotowujące do działalności wytwórczej lub usługowej. Celem ich jest zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób wykluczonych (również w formie praktyk i staży), a także realizacja indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego, dopasowanych do możliwości i umiejętności beneficjentów. Centra nie sprowadzają się wyłącznie do praktycznej nauki zawodu, lecz uczą także umiejętności ułatwiających rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany własnego losu ułatwiając tym samym codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Wszystkie te zajęcia realizowane są w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, który może trwać od 6 do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach nawet do 24 miesięcy).

Skip to content