Informacje ogólne

Fundacja “Przyjaciel z Sercem” w partnerstwie z Gminą Koziegłowy
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Centrum Integracji Społecznej „Skrzydła Powiatu”.

Celem projektu jest: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz reintegracji społeczno-zawodowej 40 uczestników/uczestniczek CIS, a także utworzenie miejsca opieki nad min. 15 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu realizowanego w okresie 01.01.2019 do 31.12.2022 poprzez działalność nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej na terenie powiatu myszkowskiego.

Centrum Integracji Społecznej „Skrzydła Powiatu” jest wyodrębnioną jednostką częstochowskiej Fundacji „Przyjaciel z sercem”, powstało dzięki dofinansowaniu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja  dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu: 5 955 249,59 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 061 962,15 PLN 

Planowane efekty projektu: 

138 osób zostaje objętych wsparciem w programie i skorzysta z reintegracji społecznej i zawodowej.

55 osób uzyska kwalifikacje po ukończeniu programu a 24 osoby po ukończeniu programu uzyska prace.

Co to jest CIS? 

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, którą może utworzyć organizacja pozarządowa, prezydent miasta, burmistrz lub wójt, jednak osobą decyzyjną w tej sprawie jest Wojewoda. CIS-y tworzone są, aby służyły reintegracji zawodowej i społecznej osobom, które potrzebują pomocy. Działalność CIS-ów obejmuje głównie warsztaty, szkolenia oraz kursy przygotowujące do działalności wytwórczej lub usługowej. Celem ich jest zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób wykluczonych (również w formie praktyk i staży), a także realizacja indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego, dopasowanych do możliwości i umiejętności beneficjentów. Centra nie sprowadzają się wyłącznie do praktycznej nauki zawodu, lecz uczą także umiejętności ułatwiających rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany własnego losu ułatwiając tym samym codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Wszystkie te zajęcia realizowane są w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, który może trwać od 6 do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach nawet do 18 miesięcy).

 Nasze zadania:

  • Dni kariery pn. „Trampolina do sukcesu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z ramienia Gminy i Miasta Koziegłowy zorganizuje to zadanie w ramach umowy partnerskiej, celem niniejszego zadania będzie przede wszystkim umożliwienie osobom poszukującym zatrudnienia, bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z oczekiwaniami  i wymogami obecnego rynku pracy,

  • Reintegracja społeczna

Konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem, warsztaty integracyjne, terapeutyczne, coachingowe, ponadto spotkania integracyjne dla uczestników CIS oraz ich rodzin; a także usługi wspierające: (dentysta, fryzjer, itp.) jak również utworzenie klubu malucha – zorganizowanie zajęć dla dzieci, których rodzice z uwagi na brak opieki nie mogą podjąć pracy.

  • Warsztat remontowo-budowlany

Uczestnicy warsztatu remontowo-budowlanego nabędą umiejętności w zakresie budowy, przebudowy remontu i naprawy murów, tynków, izolacji pionowych i poziomych, wyrównywanie ubytków i szpachlowanie murów i ścian oraz ich naprawy cząstkowe, montażu, przebudowy konstrukcji ścian gipsowo-kartonowych, uszczelniania i ocieplania konstrukcji ścian, wykonywania otworów drzwiowych, okiennych i technologicznych, likwidacji mostków termicznych w nadprożach drzwiowych i okiennych, montażu, naprawy i wymiany glazury, terakoty i płytek elewacyjnych. W ramach prac grupy remontowo-budowlanej zostanie wyremontowany budynek publiczny z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej.

  • Warsztat „małej architektury”

Pracownia małej architektury” i utrzymania terenów zielonych wykonuje prace związane z dbaniem i utrzymaniem porządku na terenach zielonych. Uczestnicy w trakcie zajęć w ramach pracowni zdobywają wiedzę i umiejętności w dziedzinie ogrodnictwa, pielęgnacji zieleni i florystyki nabędą umiejętności z zakresu koszenia trawy, ściółkowania korą, oprysków, aeracji, wertykulacji trawnika, grabienia trawy, liści, pielenia ręcznego, cięcia żywopłotu, sadzenia krzewów i drzew, sadzenia kwiatów, bylin, roślin cebulowych, budowy oczek wodnych, zrywania darni, koszenia terenów mocno zarośniętych, karczowania krzewów, prac leśnych, układanie kwiatów i kompozycji kwiatowych. Uczestnicy dzięki różnego rodzaju materiałom będą mogli także samodzielnie skomponować i wykonać projekty ogrodów, parków, skwerów i zieleńców. W okresie zimowym uczestnicy nabywać będą umiejętności związane z porządkowaniem terenów, odśnieżaniem.

  • Warsztat gastronomiczny

Uczestnicy warsztatu gastronomicznego nabędą umiejętności z zakresu zasad zdrowego i kulturalnego żywienia, przygotowania, jak i dekorowania potraw oraz deserów. Dzięki zajęciom prowadzonym w Centrum uczestnicy warsztatu usług gastronomicznych uzyskają niezbędne umiejętności w zakresie gotowania, pieczenia a nawet planowania zdrowego żywienia w rodzinie. W ramach wyżej wymienionego warsztatu osoby będą również pomagać w kuchniach i stołówkach szkolnych. Oprócz wyżej wymienionych umiejętności jakie zdobędą słuchacze warsztatu gastronomicznego będzie również wiedza z zakresu cateringu.

  • Warsztat kroju i szycia

W ramach zadania utworzona zostanie pracownia Kroju i Szycia, co wynika z bezpośredniego zapotrzebowania na produkty wytwarzane indywidualnie i unikatowe. Warsztat Kroju i Szycia rozwija wyobraźnię uczestników oraz zdolności manualne i precyzję.

  • Warsztat Manufaktury drewna

W ramach zadania utworzona zostanie pracownia Manufaktury Drewna, co wynika z bezpośredniego zapotrzebowania na produkty wytwarzane indywidualnie i unikatowe. Warsztat Manufaktury Drewna rozwija wyobraźnię uczestników oraz zdolności manualne i precyzję.

  • Warsztat agroturystki

Pracownia Agroturystycznego wykonuje prace związane z usługami hotelowymi i turystycznymi. siedziba CIS znajduje się u bram do Jury na ciągu komunikacyjnym z Krakowa do Częstochowy. będzie ona rozwijała kompetencje społeczne uczestników CIS. Uczestnicy CIS prowadzić będą mały hotelik „U bram Jury” prowadzić recepcję, utrzymywać porządek w obiekcie, sprzątać, obsługiwać turystów. Na potrzeby warsztatu zakupione zostaną zwierzęta, które służyć będą jako atrakcja turystyczna, a także będą swojego rodzaju terapią dla uczestników CIS. Obcowanie ze zwierzętami powszechnie pozytywnie wpływa na nastroje człowieka, prowadzić do rozluźnienia i spadku napięć i agresji.

  • Staże

Zapewnimy 6 miesięczne staże dla 8 najlepszych u/u(decyduje  frekwencja, zaangażowanie  w prace warsztatu i opinia instruktora warsztatu) Celem stażu jest nabycie umiejętności praktycznych, zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie miejsca pracy, przełamanie strachu przed pracodawcą.