CIS – O NAS

Co to jest Centrum Integracji Społecznej?

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, którą może utworzyć organizacja pozarządowa, prezydent miasta, burmistrz lub wójt, jednak osobą decyzyjną w tej sprawie jest Wojewoda. CIS-y tworzone są, aby służyły reintegracji zawodowej i społecznej osobom, które potrzebują pomocy. Działalność CIS-ów obejmuje głównie warsztaty, szkolenia oraz kursy przygotowujące do działalności wytwórczej lub usługowej. Celem ich jest zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób wykluczonych (również w formie praktyk i staży), a także realizacja indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego, dopasowanych do możliwości i umiejętności beneficjentów. Centra nie sprowadzają się wyłącznie do praktycznej nauki zawodu, lecz uczą także umiejętności ułatwiających rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany własnego losu ułatwiając tym samym codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Wszystkie te zajęcia realizowane są w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, który może trwać od 6 do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach nawet do 24 miesięcy).

Kto może być uczestnikiem Centrum Integracji społecznej?

Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej mogą być osoby zamieszkujące teren powiatu myszkowskiego, wykluczone oraz zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej spełniające przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (dokładnie opisane na końcu tekstu), a także osoby wskazane w art.1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym wraz z ich otoczeniem (wskazane dokładnie na końcu tekstu). Ponadto dzieci osób biorących udział w CIS będą mogły skorzystać w trakcie zajęć opiekunów z bezpłatnej opieki w ramach Klubu Malucha.

Co się dzieje w naszym Centrum?

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w ramach zatrudnienia socjalnego mogą nieodpłatnie skorzystać z:

Skip to content