WSPARCIE POLAKÓW

Fundacja “Przyjaciel z Sercem” w partnerstwie z Gminą Koziegłowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Centrum Integracji Społecznej „Skrzydła Powiatu”.

Celem projektu jest: zdolności do zatrudnienia 160 osób w tym 64 Mężczyzn i 96 Kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszkańców powiatu myszkowskiego, w szczególności Miasta Myszków, poprzez wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w istniejącym Centrum Integracji Społecznej w Myszkowie, a także zapewnienie miejsca opieki dla dzieci uczestników/uczestniczek projektu w okresie 01.01.2019 r. do 31.05.2023 r. Wsparciem w ramach projektu objęte zostanie również otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. 24 dzieci otrzyma wsparcie towarzyszące w ramach Klubu Malucha. Będą to przede wszystkim dzieci do wieku przedszkolnego.

Celem projektu jest również zwiększenie zdolności do zatrudnienia dla 70 osób – Obywateli Ukrainy (65 Kobiet oraz 5 Mężczyzn), zaplanowano wsparcie na 14 miesięcy od 1.04.2022 r. do 31.05.2023 r.

Uczestnikami projektu są obywatele Ukrainy (70 osób), którzy przekroczyli granicę Polski po 24.02.2022 r. Objęcie wsparciem CIS obywateli Ukrainy jest celem organizowania zajęć z integracji społecznej i zawodowej.

Centrum Integracji Społecznej „Skrzydła Powiatu” jest wyodrębnioną jednostką częstochowskiej Fundacji „Przyjaciel z sercem”, powstało dzięki dofinansowaniu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu: 5 955 249,59 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 061 962,15 PLN 

Planowane efekty projektu: 

160 osób zostaje objętych wsparciem w programie i skorzysta z reintegracji społecznej i zawodowej.

60 osób uzyska kwalifikacje po ukończeniu programu a 26 osoby po ukończeniu programu uzyska prace.

W ramach projektu dla uczestników Centrum utworzone zostały warsztaty zawodowe:

Nasze zadania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z ramienia Gminy i Miasta Koziegłowy organizuje to zadanie w ramach umowy partnerskiej, celem niniejszego zadania jest przede wszystkim umożliwienie osobom poszukującym zatrudnienia, bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z oczekiwaniami i wymogami obecnego rynku pracy.

Konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem, warsztaty integracyjne, terapeutyczne, coachingowe, ponadto spotkania integracyjne dla uczestników CIS oraz ich rodzin; a także usługi wspierające: (dentysta, fryzjer, kosmetyczka itp.) jak również utworzenie klubu malucha – zorganizowanie zajęć dla dzieci, których rodzice z uwagi na brak opieki nie mogą podjąć pracy.

0
Polskie Warsztaty
0
Zadowolonych Uczestników
Skip to content